Hoe is dit plan tot stand gekomen?

2015- Besluitvorming

Onderstaand plan zou in mei door de Gemeente behandeld worden. Dit heeft echter door de val van de coalitie vertraging opgelopen. Mogelijk zal het plan in juli in de commissie behandeld worden en in september in de raad.

 

2014-2015 Plan Tintestein

Luchtfoto Tintestein

In september 2014 zijn de verenigingen en de gemeente bij elkaar gekomen om een rondleiding te krijgen door de drie gebouwen van de gemeente in Tinte en om een presentatie van de verenigingen bij te wonen over wie ze zijn, wat ze doen en wat ze graag in een gebouw zouden willen. 

De gemeente heeft daarna toegezegd de optie van het verbouwen van Tintestein te willen onderzoeken. Hiervoor is een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers vanuit alle verenigingen en stichtingen. Deze werkgroep heeft met ondersteuning van de Zuid-Hollandse vereniging voor kleine kernen regelmatig overleg gevoerd met de Gemeente om de voortgang en de randvoorwaarden van dit plan te bespreken. Allereerst is gekeken of alle verenigingen in Tintestein zouden passen. 

Hieruit kwam dat de ruimtes in school niet aan te passen zijn zodat ze gaan voldoen als gymnastiek/turnaccommodatie. Hiervoor is het aanbouwen van een gymzaal aal de school de beste optie. Om aan de wensen van de andere verenigingen te kunnen voldoen is een verbouwing van de school nodig. Hierna is bekeken welke indeling het beste is en wat er allemaal nodig is voor de verbouwing. Een eerste inschatting van de investeringskosten en exploitatiekosten is gemaakt, waarna er prijzen zijn opgevraagd bij aannemers. De voorlopige resultaten en plannen zijn in december 2014 aan een vertegenwoordiging van de verenigingen en stichtingen geprestenteerd. In februari 2015 is dit nogmaals gedaan voor alle inwoners van Tinte, de leden van de verenigingen en de overige belangstellenden. Dit heeft het volgende resultaat gehad: het document "Gezamenlijk verenigingsgebouw Tinte, een eigentijds centrum voor sociale en culturele activiteiten in Tinte", april 2015. 

 

2014 Sluiting Tintestein

In de zomer van 2014 is de basisschool Tintestein gesloten in verband met een te laag leerlingenaantal.

tintestein

 

2011-2013 Structuurvisie Tinte

In 2011 zijn de eerste bijeenkomsten m.b.t. de structuurvisie geweest. Na een aantal bijeenkomsten is het rapport in 2013 afgerond. In dit rapport wordt een visie gegeven wat voor kern Tinte wil zijn in 2025. Een aantal thema's komen in dit rapport aan de orde:

  • Wonen
  • Voorzieningen
  • Verkeersveiligheid.

De Odiaan wordt in dit rapport genoemd als één van de voorzieningen in Tinte.

 

2008-2010 Vernieuwing Sportaccommodatie Tinte

In de nota Westvoorne Sport uit 2004 was aangegeven dat er in de raadsperiode 2006-2010 een beslissing zou moeten worden genomen naar de vernieuwing van de sportaccommodatie in Tinte. Hiervoor is in 2008 een functie- en een bouwkundig onderzoek uitgevoerd. Conclusie van het onderzoek was echter dat het up to date brengen van het gebouw veel zou gaan kosten en dat dan het gebouw nog niet aan alle eisen van deze tijd zou kunnen gaan voldoen. 

Odiaan